THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng

2. Tên gói thầu: Mua sắm khung kệ sắt đơn đa năng 07 tầng cho Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng năm 2014

3. Tên dự án: Mua sắm khung kệ sắt đơn đa năng 07 tầng cho Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng năm 2014

4. Nguồn vốn: Kinh phí KBNN cấp năm 2014

5. Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 13/06/2014 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 20/6/2014 (trong giờ hành chính);

7. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính-Quản trị, Kho Bạc Nhà nước Lâm Đồng, số 21 A đường Trần Phú TP. Đà Lạt-Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3820640, Fax 063.3532195;

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09giờ 00, ngày 20 tháng 6 năm 2014./.

ĐT