tỷ giá ngoại tệ

Theo đó: 1 USD (đôla Mỹ) = 21.246 đồng

1 EURO (đồng tiền chung Châu Âu) = 26.456 đồng

1 GBP (bảng Anh) = 33.348 đồng

1 DEM (đồng Mác Đức) = 9.592 đồng

1 JPY (đồng Yên Nhật) = 180 đồng

1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.740 đồng

1 CNY (đồng Nhân dân tệ) = 3.458 đồng

Tỷ giá trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ, kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán số sách kế toán KBNN.

KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, các KBNN tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.

Nguồn: Kho bạc nhà nước