Theo kế hoạch này, Bộ Tài chính phân công cụ thể từng đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tùy theo từng đề án cụ thể. Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) phối hợp với các đơn vị có liên quan lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vụ I (Bộ Tài chính) và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các khu kinh tế quốc phòng trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ theo quy hoạch, hoàn thành đường tuần tra biên giới....

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Ảnh TL minh hoạ

Tại quyết định này, Bộ Tài chính giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 154/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả; đồng thời gửi Vụ Ngân sách nhà nước (trước ngày 5/12 hằng năm) để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.