HH

Phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Sáng 26/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể và bắt đầu chương trình làm việc chính thức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Nhiệm vụ trọng đại, vẻ vang toàn Đảng, toàn dân giao cho Đại hội

Mở đầu phiên khai mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, Đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; đánh giá công tác xây dựng Đảng và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. "Đây là những nhiệm vụ trọng đại và hết sức vẻ vang mà toàn Đảng, toàn dân đã giao cho Đại hội", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định.

Đại hội XIII xác định tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi chặng đường; thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Các mục tiêu nêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta là: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Điều hành phiên khai mạc Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào

Trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần giải quyết.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, đạt được nhiều thành quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển KTXH 2011-2020. Đồng thời chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hoá khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

TT
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đại hội Đảng lần thứ XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà trong cả những thập niên tới, cho tới tương lai của đất nước.

Đồng thời Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng, đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nền nhưng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

"Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, bài bản nhất từ trước đến nay

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

NPT
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chủ đề của Đại hội XIII là Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trình bày báo cáo về các văn kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tập trung vào một số vấn đề chính, cơ bản, làm rõ những điểm nhấn quan trọng để đại hội xem xét, cho ý kiến quyết định.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIII, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã chuẩn bị cho Đại hội từ rất sớm. Từ năm 2018, các Tiểu ban đã được thành lập để chuẩn bị cho Đại hội, trong đó Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng tiểu ban.

Trong quá trình hoàn thiện văn kiện, gần 60 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm đã được tổ chức; 50 cuộc đi thực tế, tham vấn ý kiến của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, tổ chức quốc tế. Các cơ quan nghiên cứu lý luận, khoa học đã gửi 80 báo cáo tư vấn, báo cáo kiến nghị cho các tiểu ban. Bộ Chính trị họp nhiều lần cho ý kiến để có đề cương trình Ban Chấp hành Trung ương tại 4 hội nghị, có những văn kiện sửa đi sửa lại hơn 30 lần trước khi công bố công khai toàn văn các dự thảo văn kiện để lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Hàng triệu ý kiến đã gửi về đóng góp.

"Trong quá trình soạn thảo, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, cập nhật thay đổi tình hình, nhất là đại dịch Covid-19; đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có có 3 bài viết, và một số bài phát biểu - như anh em thường đánh giá, là rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc soạn các văn kiện trình Đại hội XIII", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Chưa có lần nào làm văn kiện Đại hội được làm công phu, bài bản, khoa học chặt chẽ như lần này, đây là sản phẩm của toàn Đảng, toàn dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Dương An