THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG


- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước An Giang.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ tài liệu cho Kho bạc Nhà nước Châu Đốc.

- Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8h ngày 13/4/2015 đến trước 14h ngày 17/4/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị, Kho bạc Nhà nước An Giang, số 2, đường Nguyễn Đăng Sơn, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 076.3954168/Fax: 076.3852541.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14h ngày 17/4/2015. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 đồng (khi đến mua HSYC phải đem theo giấy giới thiệu của đơn vị)./.

PV