Cụ thể, tính đến ngày 31/8/2023, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát đạt 622.347 tỷ đồng chi thường xuyên, bằng 52,5% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán trên 918 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trong 8 tháng
Công chức KBNN rà soát số liệu thanh toán vốn ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Ảnh: H.T

Trong lĩnh vực chi đầu tư, tính đến hết ngày 31/8/2023, toàn hệ thống KBNN kiểm soát thanh toán ước là 295.684,8 tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (707.044,2 tỷ đồng). Trong đó, vốn trong nước thanh toán ước đạt 286.128 tỷ đồng, bằng 42,1% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (679.069,2 tỷ đồng), bằng 39,4% kế hoạch vốn đầu tư công (725.618,6 tỷ đồng); vốn ngoài nước KBNN kiểm soát, xác nhận ước là 9.556,9 tỷ đồng, bằng 34,2% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (27.975 tỷ đồng).

Để nâng cao công tác kiểm soát chi, đưa nguồn vốn ngân sách kịp thời đến với các đối tượng thụ hưởng từ nay đến cuối năm, KBNN đã giao Vụ Kiểm soát chi tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin nâng cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng các yêu cầu sửa đổi Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và số hóa các tiện ích phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và KBNN.

Đồng thời, Vụ Kiểm soát chi – KBNN thực hiện tổng hợp ý kiến tham gia của KBNN các tỉnh, thành phố về dự thảo Quy trình về thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng thương mại của đơn vị giao dịch tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN để hoàn thiện trình lãnh đạo KBNN ký ban hành; tiếp tục thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư hàng tháng, số liệu giải ngân các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.