KBNN

Các công chức thuộc 5 đơn vị KBNN cấp tỉnh và Sở Giao dịch KBNN đang thảo luận tại buổi kiểm thử.

Tham gia UAT đợt 1 này có sự tham gia của cán bộ công chức thuộc 5 kho bạc nhà nước (KBNN) cấp tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên và Sở Giao dịch KBNN.

Chương trình ĐTKB-GD được KBNN xây dựng nhằm mục đích khắc phục một số hạn chế mà các chương trình cũ chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý như: chưa phục vụ các yêu cầu quản lý tác nghiệp từ nhận chứng từ, quản lý hợp đồng, cam kết chi và giao diện với Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc), dịch vụ công trực tuyến; chưa kết hợp được chức năng quản lý kiểm soát, thanh toán và kết xuất số liệu từ cùng một hệ thống nhất quán do đó vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và chất lượng dữ liệu người nhập; chưa quản lý thông tin kế hoạch vốn trung hạn… Do đó, chương trình ĐTKB-GD được kỳ vọng sẽ khắc phục được những hạn chế nêu trên.

Chương trình ĐTKB-GD cho phép cán bộ kiểm soát chi có thể quản lý được chi tiết các lần thanh toán (tạm ứng, thực chi), quản lý kế hoạch vốn trung hạn, kế hoạch vốn hàng năm làm căn cứ cho kiểm soát chi, quản lý thông tin pháp lý của dự án (quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư, hợp đồng A-B, cam kết chi…) từ số liệu được tổng hợp và kết chuyển sang THBC-LAN để tổng hợp báo cáo theo chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

KBNN cho biết, chương trình ĐTKB-GD được giao diện với Dịch vụ công trực tuyến KBNN, giao diện với hệ thống Tabmis và các hệ thống liên quan khác, giúp cán bộ làm công tác kiểm soát chi tại KBNN chỉ cần thực hiện các thao tác cập nhật, kiểm soát dữ liệu trên 1 hệ thống duy nhất là ĐTKB-GD.

Dự kiến lộ trình triển khai chương trình ĐTKB-GD sẽ thực hiện kiểm thử đợt 2 vào tháng 5/2021, triển khai thí điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2021 để triển khai diện rộng trên toàn hệ thống từ cuối tháng 6/2021./.

Vân Hà- Viết Tuân