THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế

- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản năm 2015 tại trụ sở Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế và các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 11/5/2015 đến trước 8h30 ngày 19/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSYC: Phòng Hành chính quản trị Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; số 68 đường Tố Hữu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 054.3817200/Fax: 054.3822477.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ

- Hạn tiếp nhận HSĐX: Trước 8h30 ngày 19/5/2015 tại Phòng Hành chính quản trị Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; số 68 đường Tố Hữu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thời điểm đóng thầu: 8h30 ngày 19/5/2015.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 9h ngày 19/5/2015, tại Phòng Hành chính Quản trị Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; số 68 đường Tố Hữu,TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

PV