thu tuong

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

và nếu không chăm lo một cách cụ thể, chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, “thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân cũng không có sức thuyết phục”

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng dự hội nghị.

2018 là “Năm dân vận chính quyền”

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, trong năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương xác định chủ đề công tác là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác dân vận.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Ban Dân vận Trung ương đã thống nhất với Chính phủ chọn năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”. Thủ tướng nêu rõ, công tác dân vận là nhiệm vụ chung, nhưng trước hết các cơ quan Nhà nước, các cán bộ, công chức phải lăn lộn cùng các cán bộ dân vận nắm dân, nắm cơ sở, chống nguy cơ rất lớn là bệnh quan liêu, bệnh xa dân.

“Triển khai nội dung này có ý nghĩa không chỉ trước mắt mà còn ý nghĩa chiến lược lâu dài. Mất dân là mất tất cả”, Thủ tướng nhấn mạnh và hoan nghênh hội nghị bàn cụ thể vấn đề này.

Khẳng định năm 2017, chúng ta đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, nhiều kỷ lục mới về kinh tế - xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh, có được những kết quả này là nhờ nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thủ tướng lấy ví dụ như kỷ lục xuất khẩu hơn 200 tỷ USD, trong đó có hơn 30 tỷ USD là xuất khẩu nông lâm thủy sản, nếu người dân, doanh nghiệp không nỗ lực sản xuất kinh doanh, không giữ gìn an toàn thực phẩm… thì không thể có con số đó.

Thủ tướng nhấn mạnh trong những thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận, tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phân tích cụ thể hơn về những kết quả trong công tác dân vận và nguyên nhân thành công, Thủ tướng nêu rõ nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác dân vận được nâng lên; đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương về công tác dân vận. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân đã chủ động và thực hiện công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình. Chú trọng công tác dân vận ở các địa bàn, đối tượng đặc thù, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với đó, đã tăng cường phối hợp, thống nhất hoạt động giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ dân vận và được triển khai sâu rộng tới các địa phương, cơ sở. Xác định các trọng tâm, trọng điểm của công tác dân vận gắn với các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh việc học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương đã ký kết và tích cực triển khai chương trình phối hợp nhằm thực hiện tốt hơn các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước. Công tác dân vận của hệ thống hành chính Nhà nước có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả tích cực, như trong thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2017; tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh. Việc phản ứng chính sách của Chính phủ tốt hơn, tập trung chăm lo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống người dân…

“Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì quan tâm tới đối tượng yếu thế, người nghèo như thế nào? Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương đã lắng nghe, xử lý các vấn đề xã hội bức xúc, người dân quan tâm như các dự án thua lỗ, vấn đề BOT, khiếu kiện, những việc này đã được tập trung xử lý. Đây là những thành công bước đầu, cũng là kinh nghiệm trong công tác dân vận”, Thủ tướng nói.

Chính phủ cũng đã có nhiều cuộc làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam… không chỉ giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng mà còn lắng nghe các ý kiến giám sát với các cấp chính quyền.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhấn mạnh sự phối hợp triển khai tích cực của hệ thống dân vận với hệ thống chính quyền các cấp là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới những thành công của năm 2017, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả của công tác dân vận và nỗ lực của đội ngũ nhưng người làm công tác dân vận.

Không ít cán bộ xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, những kết quả quan trọng đã đạt được chỉ là bước đầu, “không thể thỏa mãn non trong phát triển”. “Mới có một ít thành tích mà đã tự hào là đỉnh cao, cái đó rất nguy hiểm cho các cơ quan. Anh nắm dân tốt, đạt nhiều thành tích, nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ đặt ra. Trong kinh tế - xã hội có nhiều nguy cơ, trong công tác dân vận, nắm dân cũng còn nhiều nguy cơ. Cần giải quyết để sát dân hơn”, Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, công tác dân vận nói chung và dân vận của hệ thống chính quyền nói riêng cũng còn những hạn chế, như việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa kịp thời; chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận. Trong một số trường hợp, chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng nhân dân; chậm đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng trong tình hình mới.

Đặc biệt, một số cấp uỷ, chính quyền còn chưa quan tâm đúng mức đối với công tác dân vận và từ đó chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tính công khai, minh bạch còn yếu; công tác phối hợp của chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

“Không ít cán bộ không sát dân, xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực, mất uy tín với nhân dân. Đừng chủ quan là dân không biết các hoạt động của chúng ta, các hành vi cụ thể của chúng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh. Cùng với đó, trong bối cảnh internet phát triển bùng nổ, vẫn chưa có nhiều biện pháp mạnh mẽ đấu tranh kịp thời hơn với những thông tin xấu, độc.

Về những nhiệm vụ của năm 2018, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã xác định phương châm hành động 10 chữ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 242 nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương. Chính phủ cũng đã thống nhất với Ban Dân vận Trung ương chọn năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, Thủ tướng yêu cầu tất cả các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này, có kế hoạch cụ thể triển khai, khắc phục cho được bệnh quan liêu, xa dân, “trên nóng, dưới lạnh”.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tạo đồng thuận để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 và đề nghị phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt một số trọng tâm.

Trước hết, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận. “Phải lo công tác dân vận từ xa từ sớm, chứ không phải đợi đến lúc cháy nhà chết người. Mỗi cán bộ, công chức phải có trách nhiệm nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Cả hệ thống của chúng ta phải làm công tác dân vận với Ban Dân vận”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm khả thi, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết những bức xúc của người dân từ cơ sở, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng…

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm đã có, cần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2016 - 2021, trong đó xác định các hoạt động trọng tâm năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”. Thủ tướng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp tiến hành ký kết và tích cực triển khai thực hiện nội dung phối hợp năm 2018.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ rất quan trọng là chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước, không để chênh lệch giàu nghèo quá mức, nhất là tình trạng nghèo cùng cực.

“Trong giai đoạn hiện nay, nếu không chăm lo một cách cụ thể, chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân cũng không có sức thuyết phục”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, trong đó việc quan trọng là lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. “Cán bộ phải thuyết phục người dân bằng việc nêu gương”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ khác là làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, chính sách nào người dân chưa hiểu thì phải tiếp tục tuyên truyền, giải thích, thậm chí tạm dừng thực thi để giải thích, tuyên truyền cho dân hiểu. Các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường tiếp xúc, đối thoại, thực hiện Quy chế phát ngôn, họp báo định kỳ, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thông tin phản hồi về cơ chế, chính sách.

Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, cần tập trung lo cho dân đón Tết, nhất là người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai, “không để người dân màn trời, chiếu đất, không để người dân đứt bữa”.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bao nhiêu lợi ích đều vì nhân dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, Thủ tướng đề nghị thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra, nhất là các nhiệm vụ trong “Năm dân vận chính quyền” 2018, xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước thật sự gần dân, của dân, do dân, vì dân.

Theo Chinhphu.vn