cc

Bộ Tài chính khẳng định không có chuyện chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dung đất tại các chung cư từ chủ đầu tư sang người mua nhà. Ảnh: TL minh họa

Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP (NĐ45) ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014); đồng thời Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2014/TT-BTC (TT76) ngày 16/6/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ45 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2014).

Tuy nhiên, thời gian vừa qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng đề cập đến vấn đề từ ngày 1/8/2014, người mua chung cư phải nộp tiền sử dụng đất theo TT76 và cho rằng Thông tư này đã chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất từ chủ đầu tư sang khách hàng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có ý kiến giải thích chính thức trên Bản tin tài chính kinh doanh của Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) vào ngày 18/7/2014. Hôm nay, một lần nữa, Bộ Tài chính tiếp tục khẳng định và đưa ra quan điểm về các vấn đề liên quan theo quy định cụ thể của pháp luật. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, tại Điều 6 Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ không áp dụng đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trực tiếp cho chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê; trong trường hợp này chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi được giao đất theo quy định tại điểm b, c, đ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 NĐ45; Nhà nước không thu tiền sử dụng đất trực tiếp của các hộ dân mua nhà của chủ đầu tư trong trường hợp này. Việc mua, bán nhà giữa chủ đầu tư và các hộ dân được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở.

Hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 76/2014/TT-BTC nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà nước phải phân bổ để xác định tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc xác định giá trị tài sản là nhà gắn liền với đất đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước tại các tòa nhà nhiều tầng (nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp) để phục vụ nhu cầu quản lý của Nhà nước. Trong trường hợp này, nếu Nhà nước bán nhà và giao đất trực tiếp cho các đối tượng sử dụng thì các đối tượng này có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước.

Thứ hai, quy định tại khoản 3 Điều 4 NĐ45 và hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 76/2014/TT-BTC không phải là điểm mới của Luật Đất đai năm 2013 mà chỉ là kế thừa và cụ thể hóa quy định có từ pháp luật đất đai năm 2003 (cụ thể là điểm 5 khoản 1 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính) để đảm bảo tính hệ thống và thống nhất khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật./.

Hạnh Thảo