Nhằm hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp triển khai thực hiện vào thực tế đạt hiệu quả, theo Tổng cục Hải quan, liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã tạm xuất, nhưng không tái nhập đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Theo đó, thủ tục hải quan thực hiện tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP có nêu: hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu, đã được giải phóng hàng nhưng sau đó có thay đổi mục đích miễn thuế thì phải khai tờ khai hải quan mới.

Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu được thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Còn đối với hàng hóa mới nhập về để thay thế, thực hiện thủ tục nhập khẩu (không phải tái nhập) hàng hóa thông thường quy định tại mục 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Liên quan đến chính sách thuế, tại điểm c, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định hàng hóa tạm nhập tái xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp Công ty TNHH Jebsen & Jenssen Ingredients Việt Nam tạm xuất sản phẩm để bảo hành, sửa chữa, thay thế, nhưng nhà cung cấp xác định chất lượng kèm, không thể sửa chữa và nhà cung cấp gửi hàng hóa mới cho mục đích bảo hành, không thanh toán thì không thuộc trường hợp hàng hóa tạm xuất, tái nhập do hàng hóa nhập khẩu trở lại không phải là hàng hóa đã xuất đi, do đó, không thuộc trường hợp miễn thuế nhập khẩu.