Kiên Giang: Phải bồi thường trên 70% mới tiến hành đấu thầu dự án
Một công trình cải tạo bờ kè ngăn sóng tại Kiên Giang. Ảnh: KT

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Kiên Giang được giao hơn 6,2 nghìn tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu giải ngân vốn cả năm đạt 95% trở lên, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các chủ đầu tư phải bám sát đến từng danh mục công trình và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện.

Trong quá trình đầu tư, UBND tỉnh Kiên Giang xem công tác giải phóng mặt bằng là nút thắt quan trọng nhất cần được tập trung tháo gỡ trong giải ngân đầu tư công.

Kinh nghiệm thực hiện thời gian qua là việc chuẩn bị mặt bằng tốt thì việc triển khai đầu tư dự án được nhiều thuận lợi, do đó, năm 2023 tỉnh Kiên Giang thống nhất thực hiện theo nguyên tắc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh là phải bồi thường trên 70% mới tiến hành đấu thầu dự án.

Đối với các công trình còn vướng công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư phải rà soát việc thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại về giải phóng mặt bằng và hàng tháng có báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xem xét, xác định vướng mắc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để hướng dẫn giải quyết hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý./.

Đối với các công trình mới có thu hồi đất, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu các chủ đầu tư tổng hợp, cập nhật danh mục các công trình phải thu hồi đất báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường ưu tiên chỉ đạo thực hiện việc đo đạc, xác định giá.