Lần đầu tiên vượt mục tiêu tinh giản biên chế và giảm đơn vị cấp phòng