Để thực hiện hiệu quả của các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đồng thời triển khai thực hiện theo tinh thần chủ đề điều hành 2023 của Chính phủ: ""Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023, tại Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tài chính tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bao gồm:

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023

Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc. Ảnh: Đức Minh

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi và phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Chủ động triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Thứ hai, quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất, trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu.

Thứ ba, tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định; tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước; tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia để ứng phó kịp thời các tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ tư, kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, các nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách nhà nước, nợ của chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Thứ năm, hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự vận hành ổn định, an toàn của thị trường tài chính, dịch vụ tài chính và thẩm định giá; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Thứ sáu, tập trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm dự toán thu ngân sách nhà nước.

Thứ bảy, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên.

Thứ tám, tích cực, chủ động hội nhập tài chính quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Thứ chín, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ với mục tiêu tiến tới tài chính số.

Thứ mười, thực hiện tốt công tác quản lý nội ngành, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý.

Nghị quyết số 05 được phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bộ Tài chính, thủ trưởng các đơn vị, cấp ủy đảng trong toàn ngành Tài chính xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.