Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, đến hết tháng 12/2023, tỉnh Lào Cai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) hơn 5.979 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 87% kế hoạch địa phương phân bổ.

Lào Cai: Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm
Lào Cai thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Ảnh minh họa: H.T

Với kết quả trên, tiến độ giải ngân của tỉnh Lào Cai đã vượt yêu cầu UBND tỉnh đề ra là đạt 95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao khi kết thúc năm 2023. Đồng thời, Lào Cai là tỉnh nằm trong top những tỉnh, thành phố trong cả nước có tỷ lệ giải ngân đạt cao.

UBND tỉnh Lào Cai giao Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo kho bạc các huyện, thị xã, thành phố thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân (khi nhận đủ hồ sơ theo quy định); phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Kho bạc tiếp tục đổi mới quy trình kiểm soát chi, rút ngắn thời gian thanh toán đúng thời hạn quy định; đẩy mạnh điện tử hóa hồ sơ, thủ tục của các đơn vị sử dụng ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư...

Năm 2024, tổng vốn ĐTC của tỉnh đã giao là 5.972 tỷ đồng. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến hết năm đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 100% vốn ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Công văn số 382/UBND-XD yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn ĐTC năm 2024.

Trong đó, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị, thành phố thực hiện phân bổ và giao chi tiết 100% kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ, HĐND và UBND tỉnh giao, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của Luật ĐTC và các quy định hiện hành.

Lào Cai: Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm
Công chức Kho bạc Nhà nước Lào Cai thực hiện kiểm soát các hồ sơ thah toán vốn.

UBND tỉnh yêu cầu đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh lưu ý các đơn vị cần cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án.

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024; nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án để có thể triển khai thực hiện ngay;

Tích cực giải ngân vốn ĐTC ngay từ những tháng đầu năm, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh...

Đồng thời, tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị, thành phố thực hiện đảm bảo công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024.

Cụ thể, đối với các dự án thu hồi ứng trước ngân sách tỉnh năm 2024, dự án quyết toán, yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành việc giải ngân ngay trong quý I/2024.

Đối với dự án hoàn thành trong năm 2024, tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và đảm bảo hoàn thành giải ngân trong quý II/2024.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024, tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với chất lượng công trình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguyên - nhiên - vật liệu trong quá trình thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu trong quý III/2024.

Đối với dự án khởi công mới năm 2024, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án trong quý I/2024.

UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị ban hành kế hoạch và cam kết giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn của dự án và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ĐTC ngay từ những ngày đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…

Để không còn những “nút thắt” làm giảm tiến độ giải ngân, UBND tỉnh Lào Cai đã đặc biệt lưu ý người đứng đầu các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả giải phóng mặt bằng trên địa bàn, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc với tiến độ thực hiện giải ngân của dự án, nhất là ban quản lý dự án các huyện, thị xã, thành phố; luân chuyển, điều động, kỷ luật đối với cán bộ gây khó khăn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm…