Dự thảo thông tư bổ sung đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, bên cạnh tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng…

Tổ chức thu lệ phí sẽ là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư cho cá nhân, cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư là 300 nghìn đồng/chứng chỉ
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư lần đầu là 300 nghìn đồng/chứng chỉ. Ảnh: TL.

Dự thảo thông tư quy định mức thu cụ thể như sau: Mức thu lệ phí cấp lần đầu cho chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là 1 triệu đồng/chứng chỉ.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là 300 nghìn đồng/chứng chỉ. Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, gia hạn, chuyển đổi bằng 50% mức thu lần đầu.

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là 2 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư: mức thu lần đầu là 300 nghìn đồng/chứng chỉ. Mức thu cấp lại, gia hạn, công nhận, chuyển đổi bằng 50% mức thu lần đầu.

Dự thảo thông tư nêu rõ: Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư thu bằng tiền Việt Nam đồng.

Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ số tiền thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định. Nguồn chi phí trang trải cho việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư và thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hàng năm theo quy định./.