* LLC: CtyCP Xi măng Lạng Sơn (mã Ck: LLC) thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/4/2014. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Thời gian: thông báo sau. Địa điểm: tại hội trường tầng 3 CtyCP Xi măng Lạng Sơn, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

* HTG: Tổng CtyCP Dệt may Hòa Thọ (mã Ck: HTG) thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2014. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Thời gian: 26/4/2014. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau.

* MWH: CtyCP Đầu tư Thế giới Di động (mã Ck: MWH) thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2014. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông cụ thể trong giấy mời./.

Hồng Quyên