NH

Dự thảo Nghị định gồm 6 Điều, trong đó từ Điều 1 đến Điều 4 quy định việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ đối với 4 Nghị định. Cụ thể, Điều 1 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Điều 2 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Điều 3 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng. Điều 4 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế. Cuối cùng, Điều 5, Điều 6 quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Về Nghị định 135, Điều 1 của dự thảo Nghị định này đã sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Cụ thể, về điều kiện để được chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, dự thảo nghị định đã giảm điều kiện về thời gian hoạt động có lãi "trong 5 năm" xuống còn " trong 3 năm" liên tục trước thời điểm nộp hồ sơ. Đồng thời, loại bỏ các điều kiện mang tính chất chung chung, không cụ thể như yêu cầu phải "có cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự để đảm bảo thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật" và điều kiện "tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước".

Về điều kiện đối với hoạt động ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và điều kiện đối với hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, để đảm bảo tính tương ứng điều kiện giữa các hoạt động, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung các điều kiện đối với hoạt động ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tại các điều khoản liên quan của Nghị định 135 tương tự như điều kiện đối với chấp thuận đầu tư ra gián tiếp ra nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, theo đó, sửa điều kiện có lãi "5 năm" thành "3 năm" và bỏ các điều kiện mang tính chung chung, không cụ thể về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước.

Đối với Nghị định 10, tại Khoản 5 Điều 7 quy định điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng là "Có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các ngân hàng này không cam kết với công ty thông tin tín dụng khác". Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thành lập mới công ty thông tin tín dụng, phát triển hoạt động thông tin tín dụng dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 5 Điều 7 Nghị định 10 đơn giản điều kiện theo hướng "Có tối thiểu 15 tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và ngân hàng hợp tác xã) cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các tổ chức tín dụng này không cam kết với công ty thông tin tín dụng khác".H.Y