Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ ngày đầu, tháng đầu “Ra quân” ngay từ ngày đầu, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2022

Với khẩu hiệu thi đua là “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022”, ngành Thuế sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đã được giao.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, qua đó xác định nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách;

Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, giúp người nộp thuế duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng cường, phát triển, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước;

Tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; tập trung xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng về hóa đơn điện tử, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

Ngành Thuế đồng loạt ra quân, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2022
Cán bộ, công chức ngành Thuế ra quân ngay từ ngày đầu, tháng đầu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022. Ảnh: Mai Lan.

Thực hiện tốt chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế; kịp thời triển khai áp dụng các văn bản, chính sách pháp luật vào cuộc sống, đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh;

Ngành Thuế cũng chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế, đồng thời xây dựng, nâng cấp kịp thời các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tương ứng, đảm bảo việc triển khai các quy định mới được thông suốt, hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Thuế.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế; tăng cường công tác quản lý hoàn thuế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý hoàn thuế điện tử;

Để đảm bảo thu đúng, thu kịp thời, chống thất thu ngân sách nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai trên cơ sở phân tích, đánh giá mức độ rủi ro, tập trung thanh tra, kiểm tra, chống thất thu đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề có rủi ro cao, các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu, các doanh nghiệp được miễn, giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, có dấu hiệu chuyển giá…

Phong trào thi đua sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022.

Tổng cục Thuế kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thánh xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đề ra./.