Bổ sung hơn 39.205 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2022 Tạo điều kiện để thu hút, huy động nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phân bổ hơn 7.942 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều ngày 28/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và bổ sung vốn nước ngoài cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Tại phiên họp, Chính phủ trình UBTVQH cho ý kiến về phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng trong tổng số 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 CTMTQG.

Đồng thời, trình UBTVQH cho phép bổ sung 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á vào kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2021-2025 của CTMTQG xây dựng nông thôn mới (để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn), nguồn bổ sung từ kế hoạch vốn nước ngoài chưa phân bổ (90.342,102 tỷ đồng); trình UBTVQH cho ý kiến về phương án phân bổ số vốn này cho 16 tỉnh tham gia Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Nhất trí bổ sung 2.050 tỷ đồng đầu tư cho y tế cơ sở vùng khó khăn

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra

Trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) Nguyễn Phú Cường cho rằng, các đề xuất của Chính phủ như trên là phù hợp, đúng thẩm quyền.

Về nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 CTMTQG cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, UBTCNS cơ bản nhất trí với các nguyên tắc như tờ trình của Chính phủ.

Trong đó, Chủ nhiệm UBTCNS Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh các nguyên tắc quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH; đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải, tránh lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, trùng lặp các nhiệm vụ chi. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu chi đầu tư, chi thường xuyên một cách hợp lý; chi tiết đến nhiệm vụ trọng tâm và đảm bảo trong phạm vi tổng mức vốn từng chương trình; không vượt quá mức vốn Quốc hội đã quyết nghị tại các Nghị quyết số: 29/2021/QH15, 34/2021/QH15, 40/2021/QH15.

Về việc bổ sung 2.050 tỷ đồng vốn vay từ ADB vào KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 của CTMTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, cơ quan thẩm tra nhất trí với đề xuất của Chính phủ và phương án phân bổ theo tờ trình. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương, rà soát để bảo đảm sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả.

Tránh các điều khoản ràng buộc bất lợi trong đàm phán hiệp định vay

Bên cạnh đó, có ý kiến trong UBTCNS đề nghị rà soát kỹ vì thời gian qua, nhiều đơn vị đề xuất hủy, điều chỉnh giảm vốn nước ngoài. Hơn nữa, liên quan tới việc đầu tư cho y tế cơ sở, theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế đã kiến nghị trả lại 802 tỷ đồng vốn đầu tư cho y tế cơ sở.

Do đó, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, rà soát để bảo đảm sử dụng nguồn lực đạt kết quả cao. Đồng thời, trong quá trình đàm phán Hiệp định vay, cần lưu ý tránh các điều khoản ràng buộc gây bất lợi, kém hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Nhất trí bổ sung 2.050 tỷ đồng đầu tư cho y tế cơ sở vùng khó khăn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Sau khi xem xét, thảo luận, UBTVQH nhất trí phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 CTMTQG cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong đó, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 2.497,732 tỷ đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững là 2.000 tỷ đồng; CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 3.000 tỷ đồng. “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục rà soát, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.

Đối với số chưa phân bổ 444,407 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển của CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBTVQH đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ, trình UBTVQH theo đúng quy định.

UBTVQH cũng nhất trí cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) trong KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở; thống nhất phương án phân bổ chi tiết số vốn KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài của NSTW là 2.050 tỷ đồng cho các địa phương theo đề xuất của Chính phủ./.