Cụ thể, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2023 của Nhựa Bình Minh đạt 1.454 tỷ đồng, cao hơn chút ít so với doanh số 1.407 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần lũy kế cả năm 2023 đạt 5.157 tỷ đồng, giảm so với kết quả 5.808 tỷ đồng trong cả năm 2022.

Nhựa Bình Minh: Lợi nhuận quý IV/2023 nhích tăng nhẹ
Nhựa Bình Minh: Lợi nhuận quý IV/2023 chỉ nhích tăng nhẹ. Ảnh: T.L
Lợi nhuận của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông giảm nhẹ trong quý IV/2023 Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 của VHC giảm tới 66% so với cùng kỳ

Kết quả lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý IV/2023 đạt 257 tỷ đồng, tăng chút ít so với kết quả 246 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Kết quả lợi nhuận của Nhựa Bình Minh theo đó cao hơn quý III/2023, nhưng thấp hơn lợi nhuận mà doanh nghiệp này đạt được trong quý I và quý II/2023.

Kết quả cả năm 2023, công ty đạt tổng lợi nhuận sau thuế là 1.041 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu tài chính của công ty ngành nhựa này ghi nhận mức vốn chủ sở hữu là 2.690 tỷ đồng, nợ phải trả là 565 tỷ đồng. Công ty có 2.594 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó riêng giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.190 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản tiền gửi ngân hàng.

Trong năm 2023, các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp này giảm từ 279 tỷ đồng thời điểm đầu năm xuống 174 tỷ đồng vào cuối năm; hàng tồn kho giảm từ 577 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 364 tỷ đồng vào cuối năm.

Các khoản phải thu của doanh nghiệp này tính theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi, hàng tồn kho phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được./.