Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/7/2019.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 3.744 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Năm 2019, PVD đặt kế hoạch doanh thu 3.850 tỷ đồng.

Được biết, PVD là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoan và sửa chữa các giếng khoan dầu khí; cung ứng giàn khoan và giàn khoan khai thác dầu khí; thiết kế, chế tạo, lắp đặt, kiểm tra chất lượng, sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành giàn khoan, giàn khoan khai thác dầu khí; đo địa vật lý giếng khoan và các dịch vụ khác liên quan đến công tác khoan và khai thác...

Hiện tại, cổ phiếu PVD đang được giao dịch trên thị trường với giá 19.000 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên