Theo đó, doanh thu của công ty đạt 480,7 tỷ đồng, tăng 20% so với con số 389,5 tỷ đồng của năm 2013, nhưng giá vốn hàng bán lại tăng từ 382,5 tỷ đồng lên 475,1 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm từ 6,98 tỷ đồng xuống còn 5,6 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 27,5 tỷ đồng năm 2013 lên 50,9 tỷ đồng năm 2014 nhưng chi phí quản lý DN cũng tăng từ 13,5 tỷ đồng năm 2013 lên 36,5 tỷ đồng năm 2014. Lợi nhuận trước thuế giảm từ 9,06 tỷ đồng năm 2013 xuống còn 8,66 tỷ đồng năm 2014.

Tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 25,5 tỷ đồng năm 2013 lên 38,3 tỷ đồng năm 2014. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 36,9 tỷ đồng lên 52,5 tỷ đồng năm 2014 trong khi dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn giảm từ 17,22 tỷ đồng năm 2013 xuống còn 11,98 tỷ đồng năm 2014.

Công ty PVMachino là công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn có vốn điều lệ 386 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 51,5% do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nắm giữ. PVMachino cổ phần hóa từ năm 2009 nhưng chưa niêm yết. Công ty hiện đang sở hữu liên doanh sản xuất phụ tùng xe máy với Nhật Bản và lô đất vàng tại số 8 Tràng Thi (Hà Nội)./.

Hồng Quyên