Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các DNNN rà soát các quyết định đầu tư để chống thất thoát lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước. Ảnh: T.L

Thời gian qua, các ngành, các cấp đã quan tâm thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp, việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên còn lãng phí chưa tiết kiệm, nhất là tài nguyên đất đai, khoáng sản; tình trạng nợ nần với hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng cao; việc tuyển chọn, sử dụng lao động, bố trí cán bộ quản lý còn bất cập.

Trước tình hình đó, nhằm tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác tại doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Rà soát tình hình sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên nước để xác định và kịp thời xử lý những bộ phận, đơn vị đang sử dụng lãng phí, không tiết kiệm; Cương quyết xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và đất lấn chiếm trái quy định; Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép và quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, đình chỉ hoạt động và thu hồi Giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản của doanh nghiệp gây lãng phí.

Về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát các quyết định đầu tư, góp vốn mở rộng kinh doanh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp, không đầu tư dàn trải gây lãng phí, thất thoát vốn của Nhà nước; nghiên cứu các giải pháp và lộ trình để khẩn trương thoái vốn đã đầu tư vào các ngành nghề không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư của các chủ đầu tư và công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng đối với các dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, tiêu chuẩn về tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ trong doanh nghiệp; rà soát, bổ sung định mức lao động, xác định vị trí, chức danh công việc trong doanh nghiệp làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định./.

Đ.T (theo cpv.org.vn)