Quyết định xử phạt nêu rõ, Tập đoàn BGI bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Trong năm 2019, công ty đã thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (thực hiện chào bán trong năm 2018). Ngày 25/5/2020, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên nhưng chưa báo cáo ĐHĐCĐ về việc thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên. Ngày 11/6/2021, công ty mới thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, trong đó có việc thay đổi trong năm 2019 (Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 18/2021 NQ/ĐHĐCĐ ngày 11/6/2021).

Năm 2021, BGI đặt mục tiêu doanh thu 355,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 26,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 202% và 90% so với kết quả thực hiện của năm 2020. Báo cáo tài chính quý II/2021 vừa được công bố cho thấy, áp lực trong nửa cuối năm của Công ty là rất lớn, khi doanh thu thuần hợp nhất lũy kế 6 tháng mới đạt 54,43 tỷ đồng, lãi trước thuế 2,1 tỷ đồng, giảm lần lượt 4,5% và 79% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Hồng Quyên