Thông tin từ Sovico cho biết, tập đoàn đạt lợi nhuận trước thuế là 1.485 tỷ đồng trong năm 2023, vốn chủ sở hữu đạt 67.412 tỷ đồng. Bên cạnh lợi nhuận hợp nhất 1.485 tỷ đồng, tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế từ nguồn cổ tức từ khoản đầu tư là 894 tỷ đồng, tổng thu nhập bao gồm cổ tức được chia bằng cổ phiếu đạt 2.379 tỷ đồng trong năm 2023.

Tổng tài sản tập đoàn đạt 187.408 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm các giấy tờ có giá sẵn sàng để bán) cuối năm 2023 là 4.814 tỷ đồng. Sự gia tăng về quy mô tài sản của tập đoàn được ghi nhận từ cuối năm 2022 khi hợp nhất các hoạt động kinh doanh, tài chính, bảo hiểm, hàng không, phát triển đô thị vốn do Công ty cổ phần Sovico (Sovico Holdings) nắm giữ từ nhiều năm nay.

Tập đoàn Sovico đạt lợi nhuận 1.485 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 67.412 tỷ đồng trong năm 2023
Các lĩnh vực đầu tư chính của Tập đoàn Sovico.

Mặt khác cũng ghi nhận, hệ số dư nợ vay bao gồm trái phiếu trên vốn chủ sở hữu (D/E) đến cuối năm 2023 là 0,44 lần giảm từ 0,9 lần vào cuối năm 2022, so với mức bình quân trên 3,5 của thị trường. Tập đoàn không vay ngân hàng, các khoản phải trả khác của tập đoàn chủ yếu bao gồm nợ các cổ đông và trả đối tác được đối ứng với các khoản phải thu.

Các doanh nghiệp có vốn góp của tập đoàn đều hoạt động ổn định, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận theo chiến lược phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng. Các khoản thu nhập hoãn lại trong năm 2023 sẽ hiện thực hóa trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trên nền tảng của triển vọng kinh tế Việt nam, với bức tranh kinh doanh tươi sáng của tập đoàn đa ngành và các chỉ số tài chính tốt, năm 2024, tập đoàn ưu tiên cho chiến lược phát triển bền vững (ESG), tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực then chốt./.