Trả lời: Căn cứ khoản 1, 2 Điều 93 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, quy định: “ Điều 93. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện việc giao nhận trước, đăng ký tờ khai hải quan sau:

Thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
TS. Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng bộ môn Hải quan (Học viện Tài chính)

a) Trường hợp áp dụng: a.5) Các trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện việc giao nhận hàng hóa nhiều lần trong ngày hoặc trong tháng theo quy định tại khoản 6 Điều 86 Thông tư này”.

Như vậy, trong trường hợp của công ty có thể được phép đăng ký tờ khai trước, thực hiện giao nhận sau và phải đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về đăng ký tờ khai một lần.

Hỏi: Xin cho biết trong trường hợp có sự khác biệt mã số HS trên C/O với mã HS trên tờ khai hải quan nhập khẩu thì C/O có giá trị để hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định hay không?

Trả lời: Đối với trường hợp có sự khác biệt mã số HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) với mã HS trên tờ khai hải quan nhập khẩu thì cơ quan hải quan sẽ xem xét sự khác biệt giữa tiêu chí xuất xứ trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) với tiêu chí xuất xứ hàng hoá theo mã số trên tờ khai hải quan để xem xét chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hay không, kết hợp với các thông tin mô tả về hàng hoá. Trong trường hợp nghi ngờ thì cơ quan hải quan sẽ yêu cầu người khai hải quan cung cấp chứng từ chứng minh. Nội dung chi tiết các trường hợp đã được hướng dẫn tại điều 16 thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/05/2023./.