TK

Quyết định nêu rõ, việc tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê Việt Nam phải đảm bảo theo đúng Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và tránh hình thức, giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ pháp luật, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động của ngành Thống kê Việt Nam nói riêng và người làm công tác thống kê trong cả nước nói chung.

Năm 1945, sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, để phục vụ sự chỉ đạo điều hành trong bối cảnh kháng chiến, tình hình chuyển biến nhanh và phức tạp, đòi hỏi các ngành, các cấp phải giải quyết công việc khẩn trương, các quyết sách được đưa ra phải dựa trên số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam nằm trong Bộ Quốc dân Kinh tế, đánh dấu sự kiện lịch sử ngày thành lập cơ quan thống kê đầu tiên trong bộ máy của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Trong điều kiện kinh tế, xã hội trong nước và trên thế giới liên tục thay đổi, diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, yêu cầu các quyết sách đưa ra kịp thời hơn và phải dựa trên bằng chứng về số liệu thống kê chính xác. Những thách thức mới đòi hỏi ngành thống kê phải chủ động đổi mới để thích ứng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các công nghệ thông minh nhằm rút ngắn quy trình điều tra, tổng hợp, phân tích số liệu; tăng cường kết nối, sử dụng dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn nhằm cung cấp thông tin thống kê một cách nhanh nhất, chính xác với chi phí ít nhất…

Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 6/5 hằng năm là Ngày Thống kê Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa to lớn, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khai sinh ra ngành thống kê Việt Nam. Chính vì vậy, ngày này không chỉ là ngày truyền thống của riêng những người làm công tác thống kê thuộc Tổng cục Thống kê mà còn là ngày của tất cả những người làm công tác thống kê trong cả nước.

Dương An