trung tâm

Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành có diện tích lên đến 211.155,2 m2 đất. Ảnh: TL.

Có dư luận phản ánh những khó khăn về cơ chế tài chính, đặc biệt là phần thu thuế tiền sử dụng đất dành cho nghiên cứu khoa học đối với Trung tâm hội thảo khoa học quốc tế ICISE của giáo sư Trần Thanh Vân tại Phú Yên, Bình Định. Dù khi hình thành đã được tạo điều kiện thuận lợi, nhưng đến nay mô hình này mới được miễn thuế tiền sử dụng đất đến hết năm 2020, trong khi đó từ năm 2021 trở về sau chưa biết cơ chế nào sẽ dành cho Trung tâm.

Bộ Tài chính cho biết, liên quan đến việc miễn tiền thuê đất đối với Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, Bộ Tài chính đã có các công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất của UBND tỉnh Bình Định.

Theo đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Trung tâm được miễn tiền thuê đất từ năm 2011 đến hết năm 2020, đồng thời cho phép không tính tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuê đất được miễn.

Ngày 7/4/2021, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo tại Công văn số 457/TTg-NN như sau: "Đồng ý việc miễn tiền thuê đất cho Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành từ năm 2011 đến hết năm 2020, đồng thời, không tính tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuê đất được miễn như đề xuất của Bộ Tài chính tại Công văn số 11625/BTC-QLCS ngày 23/9/2020. Bộ Tài chính hướng dẫn UBND tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan thực hiện cụ thể".

Như vậy, đối với Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho miễn tiền thuê đất từ năm 2011 đến hết năm 2020. Sau năm 2020, Trung tâm phải có trách nhiệm có phương án sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc Bộ Tài chính đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ miễn cho thời gian 2 kỳ ổn định (10 năm) mà không phải cho cả thời gian thuê như đề nghị của UBND tỉnh Bình Định với lý do: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ thì doanh nghiệp này không đủ điều kiện để áp dụng Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ như các doanh nghiệp khoa học và công nghệ khác (tức là không đủ điều kiện để được miễn tiền thuê đất đối với một số loại diện tích đất theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).

Việc UBND tỉnh Bình Định đề nghị được miễn toàn bộ thời gian của dự án cho toàn bộ diện tích 167.661,5 m2 là chưa phù hợp (cao hơn cả chế độ miễn áp dụng cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).

Về việc quản lý, sử dụng đất của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, Bộ Tài chính thấy rằng phần diện tích (167.661,5 m2) mà Công ty Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành sử dụng cho mục đích hội nghị, hội thảo khoa học là quá lớn, chiếm khoảng 80% diện tích trong 211.155,2 m2 đất của Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành.

Đồng thời, tiền thuê đất vượt quá khả năng chi trả của đơn vị, dẫn đến khó khăn trong thực hiện nghĩa vụ tài chính. Do đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát lại nhu cầu cần thiết sử dụng đất của dự án, năng lực của chủ đầu tư dự án để đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả./.

Minh Anh