Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Trong năm 2014, với chức năng và nhiệm vụ được giao, các đơn vị thành viên trong Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, hoàn thiện một khối lượng lớn các công việc có liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án để chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ những khó khăn, nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối cũng làm tốt công tác phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong chỉ đạo điều hành và nhiều nhiệm vụ chuyên môn nổi bật khác, từ đó góp phần vào thành công chung của cả nước trong năm 2014.

Trong năm 2014, 100% các đơn vị thành viên đều tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” song song với việc phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ cập diện rộng các chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng.

Đặc biệt, toàn Khối đã hướng hoạt động sang công tác xã hội từ thiện, lần đầu tiên toàn Khối đã quyên góp ủng hộ để xây dựng 01 nhà tình nghĩa để dành tặng gia đình là đối tượng chính sách thương binh tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam,...

"Phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã có nhiều chuyển biến rõ nét hơn và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Lãnh đạo các đơn vị, chất lượng ngày càng được nâng cao, được duy trì thường xuyên, đi vào nề nếp và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công tác khen thưởng, thẩm định, đánh giá thành tích được thực hiện theo đúng quy trình, chú trọng đến khen thưởng thành tích đột xuất, quan tâm đến đối tượng khen thưởng là những người làm việc, lao động trực tiếp qua đó động viên, khích lệ được tinh thần thi đua lao động, sáng tạo trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Khối", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp
Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối năm 2015

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã đề ra 7 nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm trong năm 2015, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chủ động triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đề ra. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức viên chức.

Đồng thời, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồi Chí Minh về thi đua ái quốc; Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Đồng thuận cao – Thi đua giỏi – Về đích sớm” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Hội đồng TĐKT Trung ương chỉ đạo. Bên cạnh đó, tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tập huấn các nội dung quy định mới về công tác TĐKT; Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực công tác của Khối./.

Sâm Linh