hải quan

Cán bộ hải quan rà soát tờ khai nhập khẩu hàng hóa để ngăn ngừa vi phạm. Ảnh: Hải Anh

Tiếp theo công văn 6068/TCHQ-GSQL (ngày 16/9/2020), về việc tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc khai báo hải quan đối với mặt hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính, đề nghị đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai thông tin “Lot. No (số lô sản xuất)” tại ô mô tả hàng hóa.

Theo đó, trường hợp kiểm tra chi tiết hồ sơ, công chức hải quan phải thực hiện việc kiểm tra số lô sản xuất phù hợp với Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan phải thực hiện việc kiểm tra số lô sản xuất phù hợp với Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc và nhãn gốc của sản phẩm.

Trước đó, tại công văn 6068/TCHQ-GSQL, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát mặt hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu nhằm chống gian lận.

Cụ thể, đối với đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan hải quan chỉ đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa là thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực.

Công chức hải quan thực hiện kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) và hướng dẫn tại Điều 7 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2016 của Tổng cục Hải quan, kiểm tra tính hợp lệ, đối chiếu thông tin trên các chứng từ do người khai hải quan cung cấp với các chứng từ khác thuộc bộ hồ sơ hải quan.

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa (đối với tờ khai phân luồng đỏ) thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) và hướng dẫn tại Điều 8 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2016 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp kết quả kiểm tra xác định thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật về dược thì thực hiện tiếp thủ tục hải quan theo quy định; trường hợp kết quả kiểm tra xác định lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không đáp ứng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật về dược thì xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, chấn chỉnh công chức trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan. Cục Kiểm tra sau thông quan tiến hành đánh giá, kiểm tra sau thông quan đối với các công ty có dấu hiệu sai phạm rõ ràng./.

Ngọc Linh