Lợi nhuận SABECO tăng trưởng 40%

Kết quả kinh doanh ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất của SABECO cho thấy, năm 2022, công ty đạt doanh thu thuần gần 35 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện trong năm 2021.

Một trong những điểm đáng chú ý trong các con số kinh doanh của SABECO trong năm 2022 là sự cải thiện đáng kể biên lợi nhuận gộp.

Tiết giảm giá thành đầu vào, lợi nhuận SABECO tăng tốc ấn tượng
Kết quả kinh doanh đã được cải thiện và cao hơn năm trước. Ảnh: S.C

Tại báo cáo thu nhập, giá vốn hàng bán năm 2022 ghi nhận 24,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 29%. Tốc độ tăng trưởng của giá vốn hàng bán theo đó thấp hơn tốc độ tăng trưởng của doanh thu thuần (33%). Đây chính yếu tố thể hiện việc doanh nghiệp đã kiểm soát được giá thành nguyên liệu đầu vào tốt hơn, qua đó cải thiện được hiệu quả kinh doanh.

Gia tăng mạnh các hoạt động bán hàng, tiếp thị

SABECO cho biết trong năm 2022, kết quả kinh doanh đã được cải thiện và cao hơn năm trước khi cả nước đã thoát khỏi tình trạng dừng các hoạt động vì dịch covid - 19. Nhiều chương trình hỗ trợ bán hàng cũng như các chương trình tiếp thị cũng giúp thúc đẩy các hoạt động bán hàng cho các nhãn hàng.

Với tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần cao hơn giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp đã đạt tốc độ tăng trưởng tới 42%, ghi nhận số tuyệt đối trong năm 2022 là gần 10,8 nghìn tỷ đồng (năm 2021 là hơn 7,6 nghìn tỷ đồng). Biên lợi nhuận gộp theo đó đã tăng từ mức 28,8% năm 2021 lên mức 30,8% trong năm 2022.

Với sự cải thiện hiệu quả như trên, con số lợi nhuận sau thuế 5,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2022 cũng là mức lãi kỷ lục từ năm 2016 tới nay, cao hơn cả kết quả lợi nhuận vốn dĩ đã rất ấn tượng mà doanh nghiệp này đã đạt được vào năm 2019 (gần 5,4 nghìn tỷ đồng).

Kết quả lợi nhuận của SABECO trong năm 2022 theo đó cũng đã vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022. Trước đó, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 34,8 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 4,6 nghìn tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 32% và 17% so với thực hiện trong năm 2021.

Tiết giảm giá thành đầu vào, lợi nhuận SABECO tăng tốc ấn tượng
Tài sản ngắn hạn của SABECO hiện khoảng gần 27 nghìn tỷ đồng. Ảnh: S.C

Nền tảng vững chắc nhờ cơ cấu tài chính an toàn

Tại bảng cân đối kế toán, SABECO ghi nhận quy mô nợ phải trả là 9,87 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn hơn 9,2 nghìn tỷ đồng, còn lại là nợ dài hạn. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu rất lớn của SABECO lên tới gần 24,6 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp này hoàn toàn cho thấy doanh nghiệp đang có một cơ cấu vốn rất bền vững. Quy mô vốn chủ sở hữu theo đó đang lớn gấp gần 2,5 lần nợ phải trả. Riêng nguồn vốn thể hiện ở các khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên tới gần 15,6 nghìn tỷ đồng cũng đã thể hiện doanh nghiệp đã có quá trình tích lũy lợi nhuận bền bỉ qua nhiều năm kinh doanh thành công.

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của SABECO đạt gần 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là gần 27 nghìn tỷ, còn lại là tài sản dài hạn.

Cơ cấu tài sản của SABECO cho thấy doanh nghiệp có năng lực thanh khoản khá cao, riêng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là hơn 19,4 nghìn tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, cụ thể là tiền gửi tại các ngân hàng từ 3-12 tháng. Đây cũng yếu tố thể hiện tính an toàn và vững chắc trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp này, không những đảm bảo yêu cầu thanh khoản cao mà việc này cũng đóng góp một phần đáng kể cho thu nhập hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong giai đoạn lãi suất tăng cao nửa cuối năm 2022.

Với các tài sản ngắn hạn khác, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận giá trị hơn 4 nghìn tỷ đồng, hàng tồn kho gần 2,2 nghìn tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn gần 898 tỷ đồng…

Công tác thu nợ hoạt động khá hiệu quả

Các khoản phải thu ngắn hạn gần 898 tỷ đồng, khá thấp so với quy mô doanh thu thuần gần 35 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng các khoản phải thu ngắn hạn so với doanh thu thuần thấp thể hiện công tác thu hồi công nợ của công ty được thực hiện khá tốt, ít bị khách hàng và đối tác chiếm dụng vốn.