Mở rộng kết nối

Hiện nay, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện NSW và mở rộng kết nối cơ chế một cửa với các nước ngoài ASEAN. Theo Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan Lê Đức Thành, Tổng cục Hải quan, các bộ, ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nội dung công việc.

Trong đó, với vai trò cơ quan thường trực Ủy ban 1899, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện tốt vai trò điều phối trong việc triển khai NSW, ASW; đôn đốc các bộ, ngành triển khai nhiệm vụ theo Quyết định 1254/QĐ-TTg và Quyết định 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban 1899.

Cán bộ hải quan hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu.
Cán bộ hải quan hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu.

Về triển khai NSW, Tổng cục Hải quan đã xây dựng nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. Đồng thời, cơ quan này xây dựng đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung.

Về triển khai ASW, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN. Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Ban thư ký ASEAN và các nước ASEAN để triển khai kết nối trao đổi tờ khai hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch, lộ trình chung.

Đối với triển khai kết nối với các đối tác ngoài ASEAN, Việt Nam đã hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu; phối hợp với Bộ Công thương tiến hành đàm phán để hoàn thiện các nghị định thư, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để trao đổi C/O Liên minh kinh tế Á - Âu; trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc. Đồng thời triển khai “Thỏa thuận về việc tạo thuận lợi thông quan sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử” giữa Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Các ngành cơ bản (New Zealand) thông qua NSW.

Năng động ứng dụng công nghệ

Để tạo thuận lợi thương mại, không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện NSW, ASW, việc triển khai công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin… cũng được ngành Hải quan quan tâm. Nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin có vai trò then chốt.

Cho đến nay, có 244 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với gần 4,9 triệu bộ hồ sơ của xấp xỉ 53 nghìn doanh nghiệp. Riêng quý I/2022, số hồ sơ được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là 155.589, với 1.319 doanh nghiệp tham gia.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện các nội dung Thông báo số 48-TB/BCSĐ ngày 14/12/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về thuê dịch vụ công nghệ thông tin như: hoàn thiện dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số; rà soát, hoàn thiện các nội dung cần sửa đổi tại Quyết định số 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2021 sau khi tiếp thu ý kiến các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính; thành lập Tổ thẩm định nội bộ rà soát dự toán kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số và Tổ giám sát độc lập việc triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, cũng như phù hợp với chủ trương, kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ, của Bộ Tài chính; ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0; xu hướng phát triển của cơ quan hải quan các nước phát triển trên thế giới và mô hình phát triển hải quan số do Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) đưa ra, Tổng cục Hải quan đã và đang triển khai quyết liệt các nội dung công việc liên quan đến chuyển đổi số. Tổng cục Hải quan cũng đã triển khai xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về hải quan trình Chính phủ và xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan còn triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hải quan như: xây dựng hệ thống quản lý tem điện tử rượu và thuốc lá nhập khẩu; triển khai và tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm khai hải quan miễn phí cho doanh nghiệp; triển khai tiếp nhận Manifest đường bộ qua Cổng thông tin điện tử hải quan; phối hợp kết nối, chia sẻ thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Bộ Công an; quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ thông quan hàng hóa nhanh chóng, thuận lợi…