Hòa Bình là một trong những đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2013. Ảnh: Đức Thống

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 11 ước 44.540 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng ước 461.610 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán, bằng 87,1% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, tăng 14,5% so với cùng kỳ 2012.

Có 30/63 địa phương đảm bảo được tiến độ thu theo dự toán (tối thiểu đạt 92%), trong đó có 15 địa phương đã hoàn thành dự toán được giao, do nguồn thu tập trung vào một số sản phẩm chủ yếu, ít chịu tác động của suy giảm kinh tế; 33 địa phương còn lại thu không đạt tiến độ. So với cùng kỳ năm trước, 59 địa phương có tăng trưởng thu song mức tăng không lớn.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 11 ước đạt 10.200 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng, thu 102.580 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán, bằng 89,2% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, giảm 5% so với cùng kỳ.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước 18.460 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng ước 199.070 tỷ đồng, đạt 83,8% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ 2012.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 11 ước 90.500 tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước 866.150 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ 2012; trong đó:

Chi đầu tư phát triển đạt 94,2% dự toán, tăng 10%. Trong đó, NSNN đã chuyển cấp đủ 100% dự toán năm đối với các nhiệm vụ chi cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước cho các ngân hàng chính sách và chi cho vay chính sách đối với học sinh, sinh viên; cấp thanh toán trên 95% dự toán đối với các nhiệm vụ chi hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động công ích và chi bổ sung dự trữ quốc gia.

Giải ngân vốn trái phiếu chính phủ đến hết tháng 11 ước đạt 51.820 tỷ đồng, bằng 86,4% kế hoạch năm (cùng kỳ năm 2012 đạt 76% kế hoạch). Bên cạnh đó, cơ quan kBNN cũng phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tập trung giải ngân vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ứng trước dự toán năm sau (vốn đối ứng các dự án ODA; các dự án đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14;...)...

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính (bao gồm chi thực hiện cải cách tiền lương) 11 tháng ước đạt 606.742 tỷ đồng, bằng 90% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ 2012...

Đức Minh