Cho phép HFIC được giữ lại lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ

Liên quan đến các vấn đề về tài chính, ngân sách, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho biết, trước đó, một số ý kiến đề nghị thực hiện như quy định hiện hành, theo đó giữ nguyên mô hình tổ chức của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) và nộp toàn bộ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sau khi trích lập các quỹ vào ngân sách nhà nước (NSNN).

TP. Hồ Chí Minh được quyết quy mô dự án PPP
Quốc hội trong phiên họp chiều 24/6

UBTVQH cho biết, căn cứ vào pháp luật hiện hành, với tính chất là Quỹ đầu tư phát triển, cơ chế này đã được thực hiện trong nhiều năm qua, nay HFIC chỉ xin được tiếp tục thực hiện lại theo quy định đang áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương là được giữ lại chênh lệch thu chi sau khi nộp thuế, nộp ngân sách và phân phối các quỹ theo quy định.

Mục đích để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển nhằm tăng vốn điều lệ tương ứng với chức năng và nguyên tắc hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương mà HFIC đang thực hiện, tiếp tục phát huy vai trò huy động và đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng - kỹ thuật, kinh tế - xã hội của thành phố.

Với tính chất là Quỹ đầu tư phát triển địa phương, để thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về tạo quyền chủ động, tăng cường nguồn lực cho thành phố, UBTVQH xin Quốc hội cho phép HFIC được giữ lại lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định để bổ sung vốn điều lệ.

Về phân bổ và bố trí vốn đầu tư công, nhiều ý kiến đề nghị không nên quy định nội dung cho phép TP. Hồ Chí Minh được sử dụng nguồn tăng thu NSĐP để bố trí cho các dự án đầu tư công mới, vì việc sử dụng nguồn thu này đã được quy định tại Luật NSNN và Luật Đầu tư công.

UBTVQH cho rằng, theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 9 Luật NSNN, HĐND thành phố có thẩm quyền quyết định sử dụng nguồn tăng thu NSĐP, trong đó bao gồm cả chi đầu tư phát triển; HĐND thành phố có thể chủ động quyết định mà không cần phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền trước khi bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách thành phố.

UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền để tổng hợp chung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Hiện nay, nhiều địa phương đã và đang thực hiện bình thường quy định tại điểm d khoản 7 Điều 9 Luật NSNN. Nếu quy định như dự thảo sẽ dẫn đến sự khác nhau rất lớn về nhận thức, cách hiểu quy định pháp luật về NSNN, Luật Đầu tư công giữa TP. Hồ Chí Minh và 62 địa phương khác trên cả nước.

Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, để tránh cách hiểu khác nhau, thống nhất trong nhận thức pháp luật, UBTVQH xin Quốc hội cho phép không quy định nội dung này tại Dự thảo Nghị quyết.

Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định về trách nhiệm của HĐND, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xác định tiêu chí, lựa chọn đối tượng cho vay từ ngân sách thành phố.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, để bảo đảm tính minh bạch, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan chỉnh lý, bổ sung quy định HĐND quy định “mức hỗ trợ, nội dung, hình thức và thời gian hỗ trợ” tại Dự thảo Nghị quyết và Mặt trận Tổ quốc cùng các cơ quan, đại biểu dân cử có thẩm quyền giám sát việc thực hiện.

Rõ tiêu chí, nguyên tắc khi thực hiện các dự án BOT

Có ý kiến đề nghị bổ sung áp dụng cơ chế hợp tác công tư PPP đối với cả lĩnh vực y tế, giáo dục mà không áp dụng định mức.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để tăng cường thu hút đầu tư, phát huy nguồn lực xã hội, bao quát cả các dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, tạo sự chủ động cho thành phố trong thực hiện các dự án PPP, không bị ràng buộc bởi quy định quy mô từ 100 tỷ đồng trở lên, UBTVQH xin Quốc hội cho phép quy định tại Dự thảo Nghị quyết giao HĐND TP. Hồ Chí Minh quyết định quy mô của dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa. Quy định này được thể hiện tại điểm b khoản 5 Điều 4 Dự thảo Nghị quyết.

TP. Hồ Chí Minh được quyết quy mô dự án PPP
Ảnh: Minh họa.

Về ý kiến đề nghị cần quy định rõ tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn, điều kiện được thực hiện dự án BOT đối với dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan chỉnh lý quy định tại điểm c khoản 5 Điều 4 Dự thảo Nghị quyết.

Cụ thể, “Tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn, điều kiện thực hiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án, lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư” và bổ sung quy định tại khoản 6 Điều 4 Dự thảo Nghị quyết “HĐND, UBND thành phố, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Điều này và pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch; bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, Nhà nước, hiệu quả kinh tế - xã hội; không gây thất thoát, lãng phí, tạo sự đồng thuận của người dân, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, mất an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Thành phố chủ động thực hiện các dự án PPP

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để tăng cường thu hút đầu tư, phát huy nguồn lực xã hội, bao quát cả các dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, tạo sự chủ động cho Thành phố trong thực hiện các dự án PPP, không bị ràng buộc bởi quy định quy mô từ 100 tỷ đồng trở lên, UBTVQH xin Quốc hội cho phép quy định tại Dự thảo Nghị quyết giao HĐND TP. Hồ Chí Minh quyết định quy mô của dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa. Quy định này được thể hiện tại điểm b khoản 5 Điều 4 Dự thảo Nghị quyết.