đại sứ quán

ảnh minh họa

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc sử dụng nhà, đất hỗ tương là việc sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại theo quy định tại Hiệp định hoặc thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước ngoài theo hình thức nước này cấp nhà, đất cho Cơ quan Đại diện Ngoại giao của nước kia làm trụ sở, nhà ở trên lãnh thổ nước kia sử dụng và không phải trả tiền.

Về nguyên tắc, kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương do ngân sách trung ương hỗ trợ được bố trí cùng với dự toán chi ngân sách hoạt động thường xuyên của Bộ Ngoại giao và được ghi chú thành một nội dung nghiệp vụ đặc thù riêng.

Dự toán NSNN hỗ trợ cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương được xác định căn cứ tương ứng với giá cho thuê nhà do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài theo nhiệm vụ Nhà nước giao, theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg nhân với (x) diện tích nhà, đất hỗ tương; hoặc theo giá cho thuê nhà do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định đối với từng loại nhà, đất hỗ tương.

Khi có sự biến động lớn về chỉ số giá tiêu dùng làm ảnh hưởng đến chi phí, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương sẽ chủ động đề xuất việc xác định lại đơn giá cho phù hợp với sự biến động của thị trường.

Trường hợp nhà, đất hỗ tương giao cho đơn vị sự nghiệp thực hiện thì dự toán NSNN hỗ trợ cho đơn vị được xác định theo cơ cấu giá không bao gồm các khoản chi phí bảo dưỡng, sửa chữa nhà./.

Vĩnh Thái