dau tu gian tiep

Theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối (sửa đổi), “nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú phải mở tài khoản đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư thông qua tài khoản này”. Ngân hàng Nhà nước được giao quy định về việc mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư gián tiếp và các giao dịch chuyển vốn hợp pháp.

Theo Thông tư, hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các hình thức: Góp vốn, mua bán, cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam và không trực tiếp tham gia, quản lý điều hành doanh nghiệp; Mua bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam; Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức khác; Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ; các hình thức đầu tư gián tiếp khác…

Thông tư bao gồm các quy định cụ thể về việc: mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài; việc chuyển vốn và thu nhập hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam của nhà đầu tư ra nước ngoài; quyền hạn trách nhiệm của ngân hàng được phép và nhà đầu tư nước ngoài trong việc thực hiện các quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp; điều khoản chuyển tiếp liên quan đến việc chuyển đổi tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2014, thay thế Thông tư số 03/2004/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện việc chuyển đổi tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo các quy định cụ thể tại Thông tư.

Dương An