Theo đó, UBND Thành phố giao Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm để cho vay các chương trình tín dụng chính sách, trong đó, có cho vay đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các quận, huyện, thị xã thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách các hộ mới thoát nghèo do UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp, làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai cho vay.

Việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện thủ tục vay vốn giải ngân đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng (thực hiện cho vay từ ngày 5.9.2015).

UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra, công bố số hộ mới thoát nghèo hàng năm và định kỳ làm căn cứ cho UBND các cấp xác nhận đối tượng thụ hưởng chương trình. Sở Tài chính phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu nguồn vốn từ ngân sách Thành phố dành cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho vay theo quy định.../.

H.C