ke toan, kiem toan

Lớp cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên do Hội kế toán viên hành nghề tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: VACPA

Tại hội thảo các chuyên gia kế toán kiểm toán quốc tế đã chia sẻ những thách thức đối với nghề nghiệp kiểm toán, trực tiếp là các kiểm toán viên trong việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới.

Cuộc khủng hoảng tài chính toán cầu trong năm 2008-2010 đã làm tăng sự chú ý vào hoạt động kiểm toán và đặt ra những câu hỏi liên quan đến vai trò kiểm toán viên; báo cáo kiểm toán, cần có thông tin tốt hơn đối với người sử dụng, ngăn ngừa các hành vi gian lận tài chính, gây ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh tế nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.

Trước thực tế hoạt động kiểm toán đã có sự ảnh hưởng suy thoái về niềm tin, Giám đốc kỹ thuật Kiểm toán ICAEW, Chris Cantwell cho rằng, để nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán, các doanh nghiệp kiểm toán cần đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ nhân lực. Kiểm toán viên cần quan tâm đến sự tuân thủ chuẩn mực kiểm toán của doanh nghiệp tập trung vào phòng ngừa các rủi ro gian lận (đánh giá tổn thất, dự báo dòng tiền, lợi thế thương mại, giá trị thực tế)…

Theo Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới được áp dụng từ năm 2009, đến nay đã có hơn 100 quốc gia đang sử dụng. Việt Nam đang từng bước áp dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh tế nước nhà.

Để nâng cao chất lượng kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật, quy định chặt chẽ hoạt động kế toán, kiểm toán; thúc đẩy hoạt động kiểm toán độc lập; phối hợp với các tổ chức, hiệp hội kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế tăng cường giám sát, quản lý hoạt động hành nghề của các doanh nghiệp kiểm toán; tổ chức đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán viên có chất lượng cho nền kinh tế…/.

Hải Anh