EURO

Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT- BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 4/2014, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1 USD = 21.036 đồng.

1 EUR = 28.914 đồng.

1 GBP (Bảng Anh) = 34.987 đồng

1 CNY (Nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.380 đồng

1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.712 đồng

1 JPY (Yên Nhật) = 205 đồng

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Các cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá trên để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định./.

Nguồn: Kho bạc Nhà nước