lao cai

Ngành giao thông có vốn đầu tư thực hiện cao. Ảnh: TL

Tổng cục Thống kê cho hay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm ước tính đạt 16.761 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3.492 tỷ đồng; vốn địa phương 13.269 tỷ đồng.

Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 66.874 tỷ đồng, bằng 36,9% kế hoạch năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 13.448 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số bộ có vốn đầu tư thực hiện cao là: Bộ Giao thông Vận tải là 2.249 tỷ đồng, bằng 49,7% và giảm 1,6%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.241 tỷ đồng, bằng 35,7% và tăng 1,1%; Bộ Xây dựng 689 tỷ đồng, bằng 33,8% và giảm 8,3%...

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 53.426 tỷ đồng, bằng 37,7% kế hoạch năm và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 37.362 tỷ đồng, bằng 35,9% và tăng 0,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 12.970 tỷ đồng, bằng 41,7% và giảm 1,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 3094 tỷ đồng, bằng 46,8% và giảm 5,2%./.

Trung Ninh