Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 59,8 nghìn tỷ đồng