tt

Ảnh TL

Cụ thể, theo thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội, phiên họp 53 của UBTVQH sẽ diễn ra trong chiều 22/2/2021 và sáng 23/2/2021.

Theo chương trình dự kiến, UBTVQH sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau: báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ; cho ý kiến bằng văn bản đối với các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ Khóa XIV của Quốc hội, UBTVQH; cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV; xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH và Văn phòng Quốc hội.

Liên quan đến công tác bầu cử, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Dương An