đà nẵng

Cán bộ Hải quan Đà Nẵng hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Nguyễn Sơn

Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 3751/QĐ-TCHQ về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2019 (Chỉ số cải cách hành chính) của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Theo đó dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính thuộc về 3 cục hải quan: Đà Nẵng, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.

Theo bảng chấm điểm xếp hạng kèm theo Quyết định 3751/QĐ-TCHQ, 3 cục hải quan tỉnh, thành phố nêu trên, xếp hạng 1 với cùng 89/90 điểm. Đứng thứ 2 bảng xếp hạng gồm: Cục Hải quan Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai - Kom Tum với cùng 88,5/90 điểm. Các cục hải quan tỉnh Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Ninh xếp hạng 3 với cùng 88/90 điểm.

Tại khối cục trực thuộc Tổng cục Hải quan, đứng đầu bảng xếp hạng là Cục Kiểm định hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan; khối vụ thuộc Tổng cục Hải quan đứng đầu là Vụ Pháp chế.

Được biết, Chỉ số cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan được xác định trên 7 lĩnh vực, đánh giá với từng khối với các tiêu chí, thành phần, thang điểm khác nhau được ban hành tại Quyết định 1500/QĐ-TCHQ (ngày 24/5/2019) của Tổng cục Hải quan.

Căn cứ kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của năm đánh giá chấm điểm, các đơn vị tự đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí, thành phần được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính, kèm theo tài liệu kiểm chứng và gửi kết quả tự chấm điểm, tài liệu kiểm chứng về Văn phòng Tổng cục Hải quan để gửi các đơn vị thẩm định chuyên môn trước khi tổng hợp báo cáo Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ Chỉ số cải cách hành chính để tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị nói riêng và của Tổng cục Hải quan nói chung trong các năm tiếp theo./.

Nguyễn Sơn- Ngọc Linh