cn

Nhà chung cư cao tầng là đối tượng thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Ảnh: H.Q

Hàng năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã trích nộp kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy để hỗ trợ cho các hoạt động như đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC), điều tra nguyên nhân vụ cháy, kiểm tra an toàn về PCCC, tuyên truyền, khen thưởng và phổ biến kiến thức PCCC.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Cục Cảnh sát PCCC và CNCH), tổng kinh phí đóng góp cho hoạt động PCCC từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (BHCNBB) của các DNBH từ năm 2007-2019 khoảng 160 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHCNBB còn hạn chế, chưa sâu rộng đến từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, dẫn đến nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về việc thực hiện chế độ BHCNBB tại nhiều cơ sở, doanh nghiệp còn chưa cao, chưa nhận thức được hết lợi ích khi tham gia BHCNBB.

Ngoài ra, số lượng các doanh nghiệp tham gia BHCNBB còn hạn chế (đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, lẻ). Một số người đứng đầu cơ sở chưa nhận thức rõ trách nhiệm, chưa nắm bắt rõ về pháp luật quy định về chế độ BHCNBB và lợi ích khi tham gia mua bảo hiểm cháy, nổ nên việc mua BHCNBB còn mang tính hình thức, chưa mua hết các danh mục tài sản phải mua BHCNBB.

Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, hiện nay trên toàn quốc có khoảng 70% cơ sở thuộc diện phải mua BHCNBB đã tham gia bảo hiểm, còn khoảng 30% cơ sở thuộc diện phải mua BHCNBB chưa tham gia bảo hiểm./.

Hồng Quyên