tt

Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban nhân sự Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo.

Đơn phản ánh về 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội là không có cơ sở

Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; đảm bảo yêu cầu dân chủ, đúng pháp luật. Cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định của Luật Bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 của tỉnh Bình Dương. Như vậy, có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố vào ngày 10/6/2021.

Về việc tiếp nhận xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người trúng cử đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, đến ngày 12/7, có 493 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng, lắng nghe, để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo Hội đồng bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc 6 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia có mặt 100% biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 499 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 20/7, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội

Sau nội dung này, Quốc hội đã họp riêng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV trình Quốc hội số thành viên UBTVQH (gồm Chủ tịch Quốc hội, số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và thảo luận tại Đoàn về nội dung này.

UBTVQH khóa XIV báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số thành viên UBTVQH thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số thành viên UBTVQH bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, UBTVQH khóa XIV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTVQH và các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu các chức danh này.

Trong buổi chiều ngày 20/7, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTVQH bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi kết quả được công bố, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Dự kiến, vào lúc 14 giờ 45 ngày 20/7, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ. Nội dung này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp./.

Dương An