FB

Tại phiên họp này, HĐBCQG đã tập trung thảo luận, xem xét Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử và một số nhiệm vụ thời gian tới; Dự kiến chương trình, nội dung và phân công chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử.

Hội đồng đã dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận, thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Theo đó, Hội đồng đã thông qua các quy định về các mẫu văn bản trong công tác bầu cử, hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND.

Ngày 2/2 tới, HĐBCQG sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp tại phòng Diên Hồng, nhà Quốc hội. Đây là Hội nghị do Bộ Chính trị chủ trì có sự tham gia của HĐBCQG, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phổ biến Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử.

Đồng thời, thời gian tới, HĐBCQG cũng tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc chủ yếu gồm: Hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử. Thông qua nguyên tắc phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương; cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Chỉ đạo việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, phối hợp chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và thứ hai. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi địa phương. Chỉ đạo việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử và lập danh sách người ứng cử. Triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cho bầu cử; hoàn thành chuyên trang thông tin điện tử của HĐBCQG…/.

H.Y