Cụ thể, tại đại hội đồng cổ đông năm nay, ABBANK dự kiến thông qua sự đồng thuận của các cổ đông về bộ chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch hoạt động của ABBANK năm 2023.

Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: Tổng tài sản đạt 136.816 tỷ đồng tăng trưởng 5% (so sánh với 2022); lợi nhuận trước thuế đạt 2.826 tỷ đồng tăng trưởng 68%. Dư nợ tín dụng đạt 97.382 tỷ đồng tăng trưởng 10%. Huy động từ khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 93.508 tỷ đồng tăng trưởng 2%. Room tín dụng sẽ được thay đổi theo sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước và nợ xấu trên tổng dư nợ được kiểm soát ở mức dưới 3%.

ABBANK: Đại hội cổ đông, bầu chọn Hội đồng quản trị 2023-2027
ABBANK: Đại hội cổ đông, bầu chọn Hội đồng quản trị 2023-2027. Ảnh: CTV

Ngoài ra, ABBANK cũng dự kiến đưa Chỉ số CASA bình quân đạt 19,53 %, tăng trưởng 30% và giảm tỷ lệ CIR 9,4% so với mức của năm 2022, kỳ vọng giữ ở mức 34,5%.

Đáng chú ý, ABBANK sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2027. Số lượng thành viên HĐQT là 7 người, trong đó có 2 thành viên độc lập. Ban Kiểm soát có 3 người, trong đó 2 thành viên chuyên trách.

Danh sách đề cử vào HĐQT gồm có ông Đào Mạnh Kháng (hiện là Chủ tịch HĐQT), ông Vũ Văn Tiền (hiện là Phó Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Danh Lương (hiện là thành viên độc lập), ông Trần Bá Vinh và bà Đỗ Thị Nhung (dự kiến sẽ là thành viên độc lập, được HĐQT đề cử theo đề xuất của Ủy ban Nhân sự), ông John Chong Eng Chuan và ông Foong Seong Yew (được cổ đông Maybank đề cử vào vị trí thành viên HĐQT).

Theo ABBANK, về phương án phân phối lợi nhuận 2022, với lợi nhuận sau thuế là 1.353 tỷ đồng, ngân hàng sẽ trích 5% cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và 2% cho quỹ khen thưởng, phúc lợi. Sau khi trích lập các quỹ và với lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối là gần 2.483 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2022 là gần 940,95 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi chia cổ tức là gần 1.542 tỷ đồng.