Theo nội dung của thông tư mới ban hành, Thống đốc NHNN bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành sau đây:

Thông tư 07/1997/TT-NHNN7 ngày 4/12/1997 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện Quyết định số 802/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng.

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Ảnh: T.L
Ngày thứ ba bán vàng qua ngân hàng, giá bán vàng miếng SJC tiếp tục giảm Lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng trở lại

Quyết định 403/1997/QĐ-NHNN2 ngày 5/12/1997 của Thống đốc NHNN về việc cho phép Ban quản lý các dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán NHNN ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-NH2 ngày 4/12/1992 của Thống đốc NHNN.

Quyết định 456/2003/QĐ-NHNN ngày 12/5/2003 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 "Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng" ban hành kèm theo Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc NHNN.

Thông tư số 34/2012/TT-NHNN ngày 27/12/2012 của Thống đốc NHNN quy định về phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ ngân hàng của NHNN Việt Nam.

Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT- NHNN ngày 05/12/2013 của NHNN Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN Việt Nam./.