Bình Phước: Giảm lãi suất vay tín dụng chính sách 10%
Làm thủ tục cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Phú Riềng, Bình Phước. Ảnh: CTV

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước nêu rõ, thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 1/10/2021 đến hết 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian nêu trên; không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021 Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) nơi cho vay áp dụng lãi suất cho vay theo quy định hiện hành.

Cụ thể về phương thức giảm lãi suất cho vay: NHCSXH xác định số lãi được giảm hằng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH; số tiền giảm lãi của tháng 10 và tháng 11/2021 được xác định trong tháng 12/2021; số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021.

Theo đó, NHCSXH thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay theo Hướng dẫn số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn kinh phí để thực hiện giảm lãi cho khách hàng được trích từ nguồn thu lãi tiền vay năm 2021 còn lại dự kiến bổ sung vào nguồn vốn cho vay (sau khi đã trích các khoản phí theo quy định.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh chỉ đạo xem xét thực hiện giảm 10% lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn ngân sách huyện, thị xã, thành phố ủy thác qua NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.